English Polski
Uniwersytet Warszawski
Prace studentów

Badacze mają na celu przedstawienie podstaw teoretycznych i zaproponowanie rozwiązania konfliktów interesów za pomocą negocjacji.

Jedna z ciekawszych prac studentów. Studenci badali wpływ gry eksperymentalnej na więzy społeczne.

Opis eksperymentu, którego przedmiotem było testowanie preferencji redystrybucji dochodu w grupach.

Andrzej Bartelski napisał artykuł odnoszący się do publikacji Tomasza Kopczewskiego - o obniżaniu kapitału społecznego u studentów ekonomii.

Artykuł jest poświęcony nieracjonalności inwestorów giełdowych. Autorka opiera swoje rozważania o teorie psychologów ekonomicznych i własne badanie eksperymentalne.

Studenci WNE UW badali racjonalność w warunkach ryzyka swoich kolegów z IV roku WNE UW. Rozpatrują także wpływ asymetrii informacji na zachowania badanych.

Studenci WNE UW starali się zbadać zachowania kooperacyjne w sytuacji, w której występowało ryzyko strat i asymetria informacji.

Zbigniew Bohdanowicz bada pewien typ nieracjonalnych zachowań w ekonomii, a mianowicie zachowania dekstrukcyjne.

Studenci WNE UW przedstawiają oparty o teorię gier model oczekiwań inflacyjnych.

Kolejna grupa studentów WNE UW skupiła się na badaniu oszczędzania.

Badanie eksperymentalne samoistnego powstawania instytucji regulujących rynek.